Informations for Patients

How we work

History

Contacts

Pokiaľ prichádzate na vyšetrenie do PET Centra – BIONT, a.s. pravdepodobne budete mať otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané. Tento leták Vám odpovie na niektoré z nich.

Čo je nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý používa na diagnostiku a liečbu ochorení rádioaktívne látky, tzv. rádiofarmaká. Metódy nukleárnej medicíny sú bezpečné a bezbolestné. Umožňujú získavať také informácie, ktoré sú inak nedostupné, invazívne, finančne náročnejšie alebo by si vyžadovali chirurgický zákrok. Je nimi možné odhaliť ochorenie v rannom štádiu, oveľa skôr ako inými vyšetreniami alebo zobrazovacími metódami.

Čo je SPECT, PET a PET/CT ?

Pri vyšetreniach nukleárnej medicíny sa vyšetrovanému podáva, najčastejšie do žily, malé množstvo rádioaktívnej látky k zobrazeniu niektorého orgánu. Pacient sa umiestni pod diagnostický prístroj – kameru. Podľa druhu vyšetrovaného orgánu sa zvolí postup – napr.jednoduché statické vyšetrenie, dynamické vyšetrenie, celotelové vyšetrenie, SPECT, PET. SPECT je skratka pre jednofotónovú emisnú tomografiu a PET pre pozitrónovú emisnú tomografiu. Obidve tomografické vyšetrenia umožňujú priestorové zobrazenie funkčných vlastností jednotlivých tkanív a orgánov pomocou počítača. Získané obrazy pomôžu k presnejšej diagnostike alebo k voľbe správnej liečby. Vyšetrenie PET/CT je vyšetrenie PET, kombinované so súčasne vykonávaným CT vyšetrením. Pri CT vyšetrení je telo vyšetrovaného vystavené rontgenovým lúčom, ktoré detailne zobrazia tvary a štruktúru jednotlivých orgánov. Pre lepšie vzájomné odlíšenie orgánov je niekedy potrebné vnútrožilovo podať kontrastnú látku. Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden z najvýznamnejších diagnostických nástrojov dnešnej medicíny. PET a PET/CT sa najčastejšie používa v onkologickej diagnostike, pri neurologických a kardiovaskulárnych ochoreniach. Je to veľmi účinná metóda na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti nádoru, posúdenie jeho agresivity, odhalenie, či sa nádorové ochorenie šíri v organizme. Vie zodpovedať aj na otázky, či ochorenie odpovedá na liečbu alebo či je pacient už vyliečený úplne.