Biont

História

Vznik spoločnosti BIONT sa spája s Cyklotrónovým Centrom Slovenskej republiky (CCSR), projektom štátnej investičnej výstavby, realizovanej Úradom pre normalizáciu, metroloógiu a skúšobníctvo SR ( ÚNMS SR). Cieľom projektu bolo vybudovať mnohoúčelové vedecké, výskumné a realizačné centrum, ktoré malo zabezpečiť:

  • základný a aplikovaný výskum v rádiochémii, fyzike, biológii a medicíne,
  • výrobu rádionuklidov a rádiofarmák,
  • iné využitie urýchlovačových technológií v medicíne a vo výskume materiálov.

Celý projekt bol schválený, kontrolovaný a upravovaný uzneseniami vlády SR č. 434/1996 (začiatok projektu), č. 881/1998, č. 659/1999, č. 660/1999, č. 865/2000, č. 1003/2004 (založenie akciovej spoločnosti), č. 1195/2004, č. 970/2007, č. 1105/20074, č. 242/2008, č. 322/2008 (zmena akcionárskej štruktúry), č. 776/2009, č. 215/2011, č. 47/2012, č. 564/2012, č. 14/2014. č. 285/2015.


Vývoj projektu

1996 – UV 434/1996
Schválený strategický zámer vybudovať Cyklotrónové laboratórium, realizáciou poverený ÚNMS SR.

1996 – 2001
Štúdia realizovateľnosti (Feasibility), Štúdia dopadov na životné prostredie (EIA), vypracovanie a uzavretie  generálnej dohody na dodávku CCSR „na kľúč“ z RF.

2001 – UV 407/2001
Rozdelenie projektu na niekoľko stavieb:

  • PET Centrum s malým cyklotrónom na výrobu PET rádiofarmák (pavilón I),
  • budova so 72 MeV cyklotrónom na medicínske, vedecké a výrobné účely (pavilón J),
  • administratívna a dielenská budova (pavilóny D, E),
  • účelové ubytovacie zariadenie (budova C – Kramáre) a
  • centrum studenej elektrónovej sterilizácie.


2001 – 2003

Prípravná fáza fáza výstavby PET Centra (hlavný plán validácií, detailné projektovanie a kvalifikácia projektov rekonštrukcie pavilónu I).

27. 05. 2003
Položenie základného kameňa a začiatok stavebných prác.

21. 09. 2004
Otvorenie PETCentra.

27. októbra 2004
Prijatie uznesenia vlády 1003/2004, založiť z ukončených častí projektu CCSR štátnu akciovú spoločnosť.

21. januára 2005
Vznik spoločnosti BIONT, a.s. zápisom do Obchodného registra SR.
Navrhnutá štruktúra rozdelenia akcií: 36% Ministerstvo hospodárstva, 22% Ministerstvo zdravotníctva, 15% ÚNMS SR, 15% Ministerstvo školstva, 12% Ministerstvo obrany, realizované bolo 95% ÚNMS SR, ostatní spolu 5%.

2008 – UV 322/2008
Zmena rozdelenia správy akcií : 95% Ministerstvo školstva, 5% ÚNMS SR.


Vznik spoločnosti

2005 – Prvý rok existencie spoločnosti.

Január – Založenie spoločnosti – prechod z Odboru Cyklotrónového Centra SR ÚNMS SR na BIONT, a.s.

Jún – Komplexné skúšky zariadení.

Júl – Užívacie povolenie stavby.

August – Povolenie na prácu a výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia a povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

19. September – Prvý pacient na SPECT/CT.

25. Október – Prvý pacient na PET/CT.

December – Povolenie na výrobu liekov.

14.Decembra – Prvá výroba FDG.

 

Nasledujúce roky

1. Marec 2006
Certifikát Správnej výrobnej praxe (GMP).

2006 – 2008
Výroba FDG v licencii ÚJF Českej akadémie vied.

2006
Pilotné syntézy 18F-DOPA a 11C-Raclopride.

2008
Registrácia biontFDG sol inj. na Slovensku, pilotná syntéza 11C-Metionínu.

2011
Pilotná výroba 64Cu.

2012
Registrácia Fludeoxyglucose(18F) BIONT v Rakúsku, Bulharsku, Česku, Poľsku a Rumunsku. Predaj licecncií pre Bulharsko, Poľsko a Rumunsko tureckej spoločnosti Eczacibaᶳi-Monrol. Inštalovanie druhého PET/CT tomografu. Začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Rumunsku.

2013
Pravidelná výroba 11C- Metionínu.

2014
Pravidelná výroba 11C – Cholínu, pilotné syntézy 18F-Cholínu a 18F-FET, začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Poľsku.

2015
Pravidelná výroba 18F-FET. Začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Bulharsku.