História

Home / O nás / História

Vznik BIONTu sa spája s Cyklotrónovým Centrom Slovenskej republiky (CCSR), projektom štátnej investičnej výstavby, realizovanej Úradom pre normalizáciu, metroloógiu a skúšobníctvo SR ( ÚNMS SR). Cieľom projektu bolo vybudovať mnohoúčelové vedecké, výskumné a realizačné centrum, ktoré malo zabezpečiť:

  • základný a aplikovaný výskum v rádiochémii, fyzike, biológii a medicíne
  • výrobu rádionuklidov a rádiofarmák
  • iné využitie urýchlovačových technológií v medicíne a vo výskume materiálov

Celý projekt bol schválený, kontrolovaný a upravovaný uzneseniami vlády SR č. 434/1996 (začiatok projektu), č. 881/1998, č. 659/1999, č. 660/1999, č. 865/2000, č. 1003/2004 (založenie akciovej spoločnosti), č. 1195/2004, č. 970/2007, č. 1105/20074, č. 242/2008, č. 322/2008 (zmena akcionárskej štruktúry), č. 776/2009, č. 215/2011, č. 47/2012, č. 564/2012, č. 14/2014. č. 285/2015.

 

Vývoj projektu

 

1996 – UV 434/1996: Schválený strategický zámer vybudovať Cyklotrónové laboratórium, realizáciou poverený ÚNMS SR
1996 – 2001 – Štúdia realizovateľnosti (Feasibility), Štúdia dopadov na životné prostredie (EIA), vypracovanie a uzavretie  generálnej dohody na dodávku CCSR “na kľúč” z RF
2001 – UV 407/2001: Rozdelenie projektu na niekoľko stavieb

  • PET Centrum s malým cyklotrónom na výrobu PET rádiofarmák (pavilón I)
  • budova so 72 MeV cyklotrónom na medicínske, vedecké a výrobné účely (pavilón J)
  • Administratívna a dielenská budova (pavilóny D, E)
  • Účelového ubytovacieho zariadenia (budova C – Kramáre)
  • centrum studenej elektrónovej sterilizácie

2001 – 2003 – Prípravná fáza fáza výstavby PET Centra (hlavný plán validácií, detailné projektovanie a kvalifikácia projektov rekonštrukcie pavilónu I).
27. mája 2003 – položenie základného kameňa a začiatok stavebných prác
21. septembra 2004 – otvorenie PETCentra
27. októbra 2004 – Prijatie uznesenia vlády 1003/2004, založiť z ukončených častí projektu CCSR štátnu akciovú spoločnosť
21. januára 2005 Vznik spoločnosti BIONT, a.s. zápisom do Obchodného registra SR.
Navrhnutá štruktúra rozdelenia akcií 36% Ministerstvo hospodárstva, 22% Ministerstvo zdravotníctva, 15% ÚNMS SR, 15% Ministerstvo školstva, 12% Ministerstvo obrany, realizované bolo 95% ÚNMS SR, ostatní spolu 5%
2008 – UV 322/2008: zmena rozdelenia správy akcií : 95% Ministerstvo školstva, 5% ÚNMS SR

 

Vznik spoločnosti

 

2005 – Prvý rok existencie spoločnosti
Január – založenie spoločnosti – prechod z Odboru Cyklotrónového Centra SR ÚNMS SR na BIONT, a.s.
Jún – komplexné skúšky zariadení
Júl – užívacie povolenie stavby
August – povolenie na prácu a výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia
– Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
19. September Prvý pacient na SPECT/CT
25. Október – Prvý pacient na PET/CT
December – povolenie na výrobu liekov
14.Decembra – Prvá výroba FDG

 

Nasledujúce roky

 

1. Marec 2006 – Certifikát Správnej výrobnej praxe (GMP) –
2006 – 2008 výroba FDG v licencii ÚJF Českej akadémie vied
2006 – Pilotné syntézy 18F-DOPA a 11C-Raclopride
2008 – Registrácia biontFDG sol inj. na Slovensku
Pilotná syntéza 11C-Metionínu
2011 – Pilotná výroba 64Cu
2012 – Registrácia Fludeoxyglucose(18F) BIONT v Rakúsku, Bulharsku, Česku, Poľsku a Rumunsku
Predaj licecncií pre Bulharsko, Poľsko a Rumunsko tureckej spoločnosti Eczacibaᶳi-Monrol
Inštalovanie druhého PET/CT tomografu
Začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Rumunsku
2013 – pravidelná výroba 11C- Metionínu
2014 – pravidelná výroba 11C – Cholínu
Pilotné syntézy 18F-Cholínu a 18F-FET
Začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Poľsku
2015 – pravidelná výroba 18F-FET
Začiatok licenčnej výroby Fludeoxyglucose(18F) v Bulharsku