Mobilné očkovanie proti COVID-19 – Rektorská konferencia

Home / Mobilné očkovanie proti COVID-19 – Rektorská konferencia
Vážení pedagógovia, vedeckí pracovníci, zahraniční študenti a zamestnanci vzdelávacích inštitúcií a školských zariadení,

v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Branislava Gröhlinga si Vás dovoľujeme osloviť a pozvať k účasti na očkovaní, ktoré pre vás bude zabezpečovať výjazdový tím „Očkovacie centrum BIONT“. Očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

Organizujeme výjazdy do vybraných vysokých škôl v pracovných dňoch. Termín očkovania Vám bude priradený po výbere vysokej školy zo zoznamu. Očkovanie bude prebiehať v blízkosti Vašej inštitúcie alebo priamo v jej priestoroch (v závislosti od počtu prihlásených ľudí). Po registrácii vám bude zaslaný potvrdzujúci email.

Adresa: bude upresnená deň pred očkovacím dňom (emailom, sms)
Kontakt: 0905 310 161 (email: ockovanie@biont.sk)

Údaje z vyplneného dotazníka budú použité výhradne pre účel poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t .j. očkovacieho centra BIONT a nebudú zdieľané s tretími stranami s výnimkou vašej zdravotnej poisťovne a NCZI (Moje E-zdravie) v súlade s GDPR a nastavenými pravidlami MZ SR.

Máme nádej, že aj takto spolu pripravíme bezpečnejší nasledujúci školský rok pre vás a naše deti.

Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na osobné stretnutie v očkovacom centre.

BIONT očkovací tím

Dear teachers, science researchers, foreign students and educational institutions and school facilities employees,

on behalf of the Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Mgr. Branislav Gröhling we would like to kindly invite you to participate in vaccination, which will be provided by our mobile vaccination team of our ministerial vaccination center "BIONT Vaccination Center". We vaccinate with Comirnaty vaccine from the company Pfizer/BionTech.

We organize trips to selected universities on working days. The date of vaccination will be assigned to you after selecting your university from the list. Vaccination will take place close to your institution or directly in its premises (depending on the number registered participants). After registration you will be notified with email confirmation.

Address: will be specified day before vaccination day
Contact: 0905 310 161 (email: ockovanie@biont.sk)

The data from the completed questionnaire will be used exclusively for the purpose of the health care provider, i.e. BIONT vaccination center and will not be shared with third parties with the exception of your health insurance company and NCZI (My E-health) in accordance with the GDPR and the set rules of the Ministry of Health of the Slovak Republic.

We hope that together we will ensure a safer next school year for you and our children.

Thank you for your participation and we look forward to meeting you in person at the vaccination center.

BIONT vaccination team

 

Zadajte v tvare DD.MM.YYYY, napr. 01.12.1975
V prípade cudzinca bez RČ zadajte / If not applicable use 000000/0000
Zadajte v plnom medzinárodnom tvare, napr. +42199999999 / Please insert in full international format