Očkovanie proti COVID-19

Home / Očkovanie proti COVID-19
Vážení pedagógovia, vedeckí pracovníci, zahraniční študenti a zamestnanci vzdelávacích inštitúcií a školských zariadení,

v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Branislava Gröhlinga si Vás dovoľujeme osloviť a pozvať k účasti na očkovaní v našom rezortnom očkovacom centre „Očkovacie centrum BIONT“. Očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BionTech každý štvrtok v čase od 07:00 – 14:00 hod.
Adresa: BIONT, a.s. ( Karloveská 63, 842 29 Bratislava - Karlova Ves )
Kontakt: 0905 310 161 (email: ockovanie@biont.sk)

Pri vyplnení dotazníka je možné vybrať si preferovaný deň očkovania. Po registrácii vám bude zaslaný potvrdzujúci email.
Údaje z vyplneného dotazníka budú použité výhradne pre účel poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t .j. očkovacieho centra BIONT a nebudú zdieľané s tretími stranami s výnimkou vašej zdravotnej poisťovne a NCZI (Moje E-zdravie) v súlade s GDPR a nastavenými pravidlami MZ SR.

Máme nádej, že aj takto spolu pripravíme bezpečnejší nasledujúci školský rok pre vás a naše deti.

Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na osobné stretnutie v očkovacom centre.

BIONT očkovací tím

Dear teachers, science researchers, foreign students and educational institutions and school facilities employees,

on behalf of the Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Mgr. Branislav Gröhling we would like to kindly invite you to participate in vaccination. Vaccination takes part in our ministerial vaccination center "BIONT Vaccination Center". We vaccinate with Comirnaty vaccine from the company Pfizer/BionTech on Thursdays from 07:00 to 14:00.
Address: BIONT, a.s. ( Karloveská 63, 842 29 Bratislava - Karlova Ves )
Contact: 0905 310 161 (email: ockovanie@biont.sk)

It is possible to choose your preferred vaccination day. After registration you will be notified with email confirmation.
The data from the completed questionnaire will be used exclusively for the purpose of the health care provider, i.e. BIONT vaccination center and will not be shared with third parties with the exception of your health insurance company and NCZI (My E-health) in accordance with the GDPR and the set rules of the Ministry of Health of the Slovak Republic.

We hope that together we will ensure a safer next school year for you and our children.

Thank you for your participation and we look forward to meeting you in person at the vaccination center.

BIONT vaccination team

 

Zadajte v tvare DD.MM.YYYY, napr. 01.12.1975
V prípade cudzinca bez RČ zadajte / If not applicable use 000000/0000
Zadajte v plnom medzinárodnom tvare, napr. +42199999999