Oddelenie vývoja a výroby PET rádiofarmák

Home / Oddelenie vývoja a výroby PET rádiofarmák

Ako pracujeme

História

Kontakty

Výrobné zariadenia spoločnosti BIONT, a.s. spĺňajú požiadavky Správnej výrobnej praxe a predpisov platných v Európskej únii.
Do portfólia spoločnosťou vyrábaných produktov patria:

  • biontFDG, injekčný roztok
  • [18F]Fluorocholine Biont, injekčný roztok
  • [18F]Fluoroethyltyrosine Biont, injekčný roztok
  • L-metyl-[11C]metionín, injekčný roztok
  • [11C]Choline Biont, injekčný roztok

Pripravené rádiofarmaká sa používajú pre vyšetrenie pacientov s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET).

Rádionuklidy sú vyrábané na cyklotróne vyrobenom firmou IBA s urýchľovaním negatívnych iónov H- s energiou urýchlených iónov 18 MeV. V súčasnej dobe sú vyrábanými rádionuklidmi fluór-18, uhlík-11 a meď-64. Pracovisko je ďalej vybavené terčami na výrobu jódu-124, dusíka-13 a kyslíka-15.

Rádiochemická časť určená pre produkciu rádiofarmák je situovaná v čistých priestoroch tried čistoty C a A a je vybavená tienenými komorami pre plnoautomatické syntetizačné moduly a automatické plničky. Pracovisko je vybavené najmodernejšou v praxi použivanou technológiou.

Chod vývojovej časti oddelenia zabezpečuje kvalifikovaný personál s vyskokoškolským vzdelaním v odboroch jadrová chémia, analytická chémia, elektrotechnika, subjadrová fyzika, fyzika plazmy a informatika. Náplňou práce týchto pracovníkov je sústavný rozvoj využívaných technológií, ako aj vývoj a zavádzanie do praxe nových technológií využívaných pre výrobu PET rádiofarmák.