Ako pracujeme, čo robíme

Výroba rádiofarmák

História

Kontakty

Zabezpečuje výrobu rádiofarmák podla zásad správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba rádiofarmák prebieha v čistých priestoroch čistoty triedy C a A v tienených komorách s použitím najmodernejších výrobných zariadení.

Zabezpečuje kontrolu vstupných materiálov pre výrobu rovnako aj pre kontrolu, ako aj kontrolu kvality finálnych produktov. Jeho úlohou je ja vypracovanie štandardných operačných postupov (ŠOP) a validácia metodík pri kontrole kvality rádiofarmák.

PET centrum je ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína. Vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím ako klasických, tak aj pozitrónových rádiofarmák.

Úsek radiačnej ochrany spadá pod útvar generálneho riaditeľa. Dozerá a zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek ochrany pred účinkami ionizujúceho žiarenia na pracoviskách BIONT, a.s. a v okolitom životnom prostredí. Vykonáva radiačné monitorovanie osôb, pracovného prostredia a výpustí rádionuklidov do životného prostredia.

Prijíma objednávky a zabezpečuje fakturáciu výkonov, realizuje styk so štátnymi, finančnými inštitúciami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia. Vedie účtovnú, personálnu a mzdovú evidenciu. Zabezpečuje činnosť spoločnosti po technickej i materiálovej stránke. Spravuje budovy „PET Centra“, 10 poschodovú budovu „Účelového ubytovacieho zariadenia“ a budovu „Pomocných prevádzok“. Zodpovedá za autodopravu a vykonáva nákupy pre spoločnosť.

Zodpovedá za budovanie systému manažérstva kvality zastrešený podľa ISO 9001:2000, a spojený so zákonom NR SR o liekoch č.140/1998 Z.z., správnou výrobnou praxou (SVP), a správnou automatizovanou výrobnou praxou (SAVP) výroby rádiofarmák, správnou praxou kontrolných laboratórií podľa ISO 17025:1999, a správnou laboratórnou praxou (SLP) predklinických skúšok s laboratórnymi zvieratami.