Biont

O nás

Špičkové pracovisko nukleárnej medicíny a výroby PET rádiofarmák.

BIONT, a.s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR ako aj zo zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.

Počas krátkej doby od svojho založenia (2005) sa spoločnosť zaradila medzi popredných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná licenčná výroba rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (FDG) a od roku 2006 BIONT dodáva FDG všetkým slovenským PET centrám. V r. 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák aj do zahraničia. Produkt spoločnosti – rádiofarmakum biontFDG je v  súčasnosti registrovaný okrem Slovenska v ďalších dvoch štátoch Európskej únie – v  Česku a Rakúsku. Ďalší produkt spoločnosti (18F) Fluorocholine BIONT je zaregistrovaný na Slovensku od roku 2020.

Akciová spoločnosť BIONT si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitné výrobky a služby rádionuklidovej diagnostiky, výroby rádionuklidov, rádiofarmák a aplikácií iónových zväzkov; preto vytvára a dokumentuje systém manažérstva kvality pre splnenie požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek, uspokojovanie potrieb zákazníkov a zlepšovanie manažérstva spoločnosti. Systém kvality sa buduje na základe poznania najlepšej praxe a zastrešenia medzinárodnou normou STN EN ISO 9001:2009.

Politika kvality spoločnosti sleduje spokojnosť diagnostikovaných a liečených pacientov, pracovníkov spoločnosti, ako aj organizácií a obyvateľstva v jeho okolí.

Kultúra spoločnosti je nastavená na modernú diagnostiku pomocou rádionuklidových metód, ktorej výsledok prináša dôležité a citlivé správy pre pacienta a jeho lekárov. Samotný proces diagnostikovania pacientov pomocou PET/CT nie je predmetom certifikácie v systéme manažérstva kvality, ale ráta sa s ním do budúcnosti.

Práca s krátkožijúcimi rádionuklidmi v štýle vysokej dochvíľnosti, just-in-time kladie vysoké nároky na kvalitu personálu a zabezpečovanie spoľahlivosti technického vybavenia a kvality pracovného prostredia. Spoločnosť prijíma technické opatrenia na znižovanie radiačnej záťaže pracovníkov, pacientov a obyvateľstva na zásadách ALARA, t.j. tak nízko, ako sa dá za rozumné náklady dosiahnuť, osobitne strategickým smerovaním na automatizáciu výrobných a kontrolných postupov.

Stiahnite si profil spoločnosti