Ochrana osobných údajov GDPR

Oboznámenie

 

dotknutej osoby (zamestnanca) s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Prevádzkovateľ: BIONT, a.s.
Adresa prevádzkovateľa: Karloveská 63, 842 29 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie: 35917571
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:           gdpr@biont.sk
Zodpovedná osoba: Je určená

Účely spracovania osobných údajov:

 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov,
 • plnenie zákonných povinností,
 • účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov zamestnávateľa,
 • štatistické účely, archívne účely a účely historického a vedeckého výskumu.

Právny základ spracúvania osobných údajov podľa ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalší právny základ spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

  Medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľa patrí:

  1. ochrana života a zdravia, ochrana majetku a majetkových hodnôt pri vstupe, pohybe a opustení územia a objektov prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom zlepšenia a  zaisťovania bezpečnosti, ochrany života a zdravia, ochrany majetku a majetkových hodnôt prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom objektov prevádzkovateľa, evidencie dochádzky dotknutej osoby prostredníctvom identifikačných kariet zamestnanca,
  2. digitálna ochrana informačných systémov, pričom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti ako aj kybernetickej bezpečnosti, prostredníctvom vykonávania opatrení na zabránenie neoprávneného prístupu k elektronickým komunikačným sieťam a šírenia škodlivých programových kódov, ako aj zastavenia útokov sledujúcich preťaženie serverov a poškodzovanie počítačových a elektronických komunikačných systémov,
  3. zlepšenie pracovných vzťahov v kolektíve, pričom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom administrácie a organizácie spoločenských, športových a dobrovoľníckych podujatí prevádzkovateľa.

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely akademické, umelecké, literárne alebo žurnalistické účely, ide najmä o činnosti firemného periodika.

 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad na vyhotovenie či použitie fotografie v určitých prípadoch, a to pokiaľ nespracúva osobné údaje inými uvedenými spôsobmi.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

 • Zdravotné poisťovne
 • Sociálna poisťovňa
 • Daňový úrad
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
 • Štatistický úrad
 • Súd, orgány činné v trestnom konaní
 • Exekútor
 • Poskytovatelia technickej podpory a informačných služieb
 • Poskytovatelia právnych služieb a ekonomických služieb

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Mzdové listy 50 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky 5 rokov
Evidencia dovoleniek 5 rokov
Popisy pracovných činností 10 rokov
Dohody mimo pracovného pomeru 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 5 rokov (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 20 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 20 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018. Uvedené neplatí v prípadoch uvedených v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, prevádzkovateľ nebude môcť plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa, tak i na dotknutú osobu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje zároveň za účelom plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa v zmysle pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy/dohody. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby nebude možné vytvoriť pracovnoprávnych vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a realizovať s tým súvisiace plnenia a povinnosti.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.