Biont

Politika kvality

Politika kvality.

Politikou kvality spoločnosti BIONT je trvalé poskytovanie produktov a služieb, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov v oblasti navrhovania, vývoja, výroby a distribúcie medicinálnych rádionuklidov a rádiofarmák, sprístupnením aj špeciálnych produktov pre lekárske diagnostické ciele podľa požiadaviek diagnostických centier.
Pri realizácii svojich aktivít vychádzame z preskúmania požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom  konať v súlade s ich očakávaniami  vo vzťahu ku kvalite, termínom dodávok a flexibilite a preto sa manažment spoločnosti zaväzuje:

  • Trvale dosahovať spokojnosť zainteresovaných strán  plnením súčasných a budúcich požiadaviek a potrieb zákazníkov.
  • Vnímať starostlivosť,  zodpovednosť  a kvalitu  poskytovaných produktov a služieb pre spokojnosť zákazníka,  ako základné povinnosti všetkých zamestnancov a zistené nezhody ihneď odstraňovať.
  • Zvyšovať  a prehlbovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a angažovanosť  pracovníkov organizácie pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných produktov a služieb.
  • Dôsledne udržovať a rozvíjať technologické a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk pri dodržaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým zvyšovať úroveň poskytovaných služieb a produktivity spoločnosti.
  • Systematicky zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a eliminovať škodlivé vplyvy na životné prostredie.
  • Prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality organizácie pre trvale zlepšovanie systému kvality a kvality svojich produktov a služieb.
  • Trvalo zlepšovať výkonnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality, pre zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti.
  • Zohľadňovať legislatívne, právne a iné požiadavky, ktoré je spoločnosť povinná alebo sa zaviazala plniť.
 
Politika kvality je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj.

Dotazník spokojnosti pacienta