Výroba a QC

Výroba a QC

DSC_9625-HQ

Výrobné zariadenia spoločnosti BIONT, a.s. spĺňajú požiadavky Správnej výrobnej praxe a predpisov platných v Európskej únii.
Do portfólia spoločnosťou vyrábaných produktov patria:

 • Fludeoxyglukóza (18F)
 • Fluórdopa (18F) (pripravovaná nukleofilnou substitúciou)
 • Fluórcholín (18F)
 • L-Metionín ([11C]-metyl)
 • Cholín ([11C]-metyl)
 • Fluóretyl-L-Tyrozín (18F)
 • PSMA-1007 (18F)
 • Gálium (68Ga) Edotreotid (DOTATOC)
 • Gálium (68Ga) PSMA-11
 • Gálium (68Ga) DOTANOC
 • Chlorid meďnatý (64Cu)
 • Octan meďnatý (64Cu)


Pripravené rádiofarmaká sa používajú pre vyšetrenie pacientov s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Rádionuklidy sú vyrábané na cyklotróne vyrobenom firmou IBA s urýchľovaním negatívnych iónov H‑ s energiou urýchlených iónov 18 MeV. V súčasnej dobe sú vyrábanými rádionuklidmi fluór‑18, uhlík‑11, gálium-68 a meď‑64. Pracovisko je ďalej vybavené terčami na výrobu jódu‑124, dusíka‑13 a kyslíka‑15.

Rádiochemická časť určená pre produkciu rádiofarmák je situovaná v čistých priestoroch tried čistoty C a A a je vybavená tienenými komorami pre plnoautomatické syntetizačné moduly a automatické plničky. Pracovisko je vybavené najmodernejšou v praxi použivanou technológiou. Chod vývojovej časti oddelenia zabezpečuje kvalifikovaný personál s vysokoškolským vzdelaním v odboroch jadrová chémia, analytická chémia, elektrotechnika, subjadrová fyzika, fyzika plazmy a informatika. Náplňou práce týchto pracovníkov je sústavný rozvoj využívaných technológií, ako aj vývoj a zavádzanie do praxe nových technológií využívaných pre výrobu PET rádiofarmák.
DSC_9616-HQ