Výroba a QC

Výroba a QC

DSC_9625-HQ

Výrobné zariadenia spoločnosti BIONT, a.s. spĺňajú požiadavky Správnej výrobnej praxe a predpisov platných v Európskej únii.
Do portfólia spoločnosťou vyrábaných produktov patria:

 • biontFDG, injekčný roztok
 • [18F]Fluorocholine Biont, injekčný roztok
 • [18F]Fluoroethyltyrosine Biont, injekčný roztok
 • L‑metyl‑[11C]metionín, injekčný roztok
 • [11C]Choline Biont, injekčný roztok
 • [18F]-PSMA-1007, injekčný roztok
 • [64Cu]CuCl2, prekurzor
 • [64Cu]-DOTA-PSMA, injekčný roztok
 • [64Cu]-DOTATOC, injekčný roztok
 • [18F]6-Fluoro-L-DOPA, injekčný roztok
 • [68Ga]Ga-DOTA-NOC, injekčný roztok
 • [68Ga]Ga-PSMA-11, injekčný roztok

Pripravené rádiofarmaká sa používajú pre vyšetrenie pacientov s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Rádionuklidy sú vyrábané na cyklotróne vyrobenom firmou IBA s urýchľovaním negatívnych iónov H‑ s energiou urýchlených iónov 18 MeV. V súčasnej dobe sú vyrábanými rádionuklidmi fluór‑18, uhlík‑11 a meď‑64. Pracovisko je ďalej vybavené terčami na výrobu jódu‑124, dusíka‑13 a kyslíka‑15.

Rádiochemická časť určená pre produkciu rádiofarmák je situovaná v čistých priestoroch tried čistoty C a A a je vybavená tienenými komorami pre plnoautomatické syntetizačné moduly a automatické plničky. Pracovisko je vybavené najmodernejšou v praxi použivanou technológiou. Chod vývojovej časti oddelenia zabezpečuje kvalifikovaný personál s vysokoškolským vzdelaním v odboroch jadrová chémia, analytická chémia, elektrotechnika, subjadrová fyzika, fyzika plazmy a informatika. Náplňou práce týchto pracovníkov je sústavný rozvoj využívaných technológií, ako aj vývoj a zavádzanie do praxe nových technológií využívaných pre výrobu PET rádiofarmák.
DSC_9616-HQ