Biont

Oddelenia a úseky

Útvar generálneho riaditeľa.

Generálny riaditeľ

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA

Sekretariát generálneho riaditeľa

Bc. Rut Jakubcová

Tel.: 02/20670749

e-mail: biont@biont.sk, jakubcova@biont.sk

Oddelenie Pet Centrum.

PET centrum je ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína. Vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím klasických a/aj pozitrónových rádiofarmák.

Primár oddelenia
MUDr. Povinec Pavol, PhD.
Tel.: 02/20670178
e-mail: povinec@biont.sk
Lekár s odb. špecializáciou NM
MUDr. Roman Hajšt
Tel. 02/20670182, 02/20670184

email: hajts@biont.sk

Informácie pre pacientov, objednávanie pacientov

Ambulancia

Tel. 02/20670187
e-mail: pet@biont.sk

Oddelenie ekonomiky a správy.

Prijíma objednávky a zabezpečuje fakturáciu výkonov, realizuje styk so štátnymi, finančnými inštitúciami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia. Vedie účtovnú, personálnu a mzdovú evidenciu. Zabezpečuje činnosť spoločnosti po technickej i materiálovej stránke. Spravuje budovy „PET Centra“, 10 poschodovú budovu „Účelového ubytovacieho zariadenia“ a budovu „Pomocných prevádzok“. Zodpovedá za autodopravu a vykonáva nákupy pre spoločnosť.
riaditeľ oddelenia
doc. MUDr. Ing. Ján Breza, PhD., MPH
e-mail: breza@biont.sk
Manažér ekonomiky a správy
Ing. Ivan Vereš
Tel.: 02/20670734
e-mail: veres@biont.sk
Ubytovňa ÚUZ - Kramáre - Správca ubytovacieho zariadenia - dlhodobý prenájom

Adrian Lančarič

Tel.: 0902 920 841

e-mail: ubytovna@biont.sk, lancaric@biont.sk

UBYTOVŇA ÚUZ - KRAMÁRE - SPRÁVCA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA - DLHODOBÝ PRENÁJOM

Jana Hrušková

Tel.: 0902 944 824

e-mail: hruskova@biont.sk

Technicko-prevádzkové oddelenie.

Vedúci úseku správy
Ing. Andrej Harvančík

Tel.: 02/20670654

e-mail: harvancik@biont.sk

Útvar manažérstva kvality.

Zodpovedá za budovanie systému manažérstva kvality zastrešený podľa ISO 9001:2015, spojený so správnou výrobnou praxou (GMP), správnou veľkodistribučnou praxou (GDP), správnou farmakovigilančnou praxou (GVP) a zákonom NR SR o liekoch č. 362/2011 Z.z.

MANAŽÉR KVALITY ISO

Mgr. Erzsébet Hideghéty

Tel.: 02/20670162

e-mail: hideghety@biont.sk

Oddelenie vývoja a výroby rádiofarmák.

Zabezpečuje výrobu rádiofarmák podľa zásad správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba rádiofarmák prebieha v čistých priestoroch čistoty triedy C a A v tienených komorách s použitím najmodernejších výrobných zariadení.
Riaditeľ oddelenia
Ing. Marek Leporis, PhD.
Tel.: 02/20670628
e-mail: leporis@biont.sk, order@biont.sk (objednávky)

Oddelenie kontroly kvality rádiofarmák.

Zabezpečuje kontrolu vstupných materiálov pre výrobu rovnako ako aj kontrolu kvality finálnych produktov. Jeho úlohou je aj vypracovanie štandardných operačných postupov (ŠOP) a validácia metodík pri kontrole kvality rádiofarmák.

Riaditeľ oddelenia
Ing. Kassai Zoltán, PhD.
Tel.: 02/20670626
e-mail: kassai@biont.sk

Úsek radiačnej ochrany.

Úsek radiačnej ochrany spadá pod útvar generálneho riaditeľa. Dozerá a zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek ochrany pred účinkami ionizujúceho žiarenia na pracoviskách BIONT, a.s. a v okolitom životnom prostredí. Vykonáva radiačné monitorovanie osôb, pracovného prostredia a výpustí rádionuklidov do životného prostredia.
Riaditeľ oddelenia

RNDr. Daniel Baček

Tel.: 02/20670680

e-mail: bacek@biont.sk