Biont

Oddelenia a úseky

Útvar generálneho riaditeľa.

Generálny riaditeľ

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA

Sekretariát generálneho riaditeľa

Bc. Rut Jakubcová

tel.: 02/20670749
e-mail: biont@biont.sk, jakubcova@biont.sk

Oddelenie manažmentu kvality a vnútornej kontroly.

Zodpovedá za budovanie systému manažérstva kvality zastrešený podľa ISO 9001:2015, spojený so správnou výrobnou praxou (GMP), správnou veľkodistribučnou praxou (GDP), správnou farmakovigilančnou praxou (GVP) a zákonom NR SR o liekoch č. 362/2011 Z.z.

VEDÚCI ODDELENIA - MANAŽÉR KVALITY

Mgr. Erzsébet Hideghéty

tel.: 02/20670162
e-mail: hideghety@biont.sk

Oddelenie radiačnej ochrany.

Oddelenie radiačnej ochrany spadá pod útvar generálneho riaditeľa. Dozerá a zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek ochrany pred účinkami ionizujúceho žiarenia na pracoviskách BIONT, a.s. a v okolitom životnom prostredí. Vykonáva radiačné monitorovanie osôb, pracovného prostredia a výpustí rádionuklidov do životného prostredia.

VEDÚCI ODDELENIA

RNDr. Daniel Baček

tel.: 02/20670680
e-mail: bacek@biont.sk

Útvar nukleárnej medicíny PET centrum.

PET centrum je ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína. Vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím klasických a/aj pozitrónových rádiofarmák.

RIADITEĽ-PRIMÁR

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

tel.: 02/20670178
e-mail: povinec@biont.sk

Lekár v odbore nukleárna medicína

MUDr. Roman Hajtš

tel.: 02/20670182, 02/20670184
email: hajts@biont.sk

Informácie pre pacientov, objednávanie pacientov

Ambulancia

tel.: 02/20670187
e-mail: pet@biont.sk

Útvar vývoja a výroby rádiofarmák a veľkodistribúcie liekov.

Zabezpečuje výrobu rádiofarmák podľa zásad správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba rádiofarmák prebieha v čistých priestoroch čistoty triedy C a A v tienených komorách s použitím najmodernejších výrobných zariadení.

Riaditeľ

Ing. Marek Leporis, PhD.

tel.: 02/20670628
e-mail: leporis@biont.sk, order@biont.sk (objednávky)

Útvar kontroly kvality rádiofarmák a farmakovigilancie.

Zabezpečuje kontrolu vstupných materiálov pre výrobu rovnako ako aj kontrolu kvality finálnych produktov. Jeho úlohou je aj vypracovanie štandardných operačných postupov (ŠOP) a validácia metodík pri kontrole kvality rádiofarmák. 

Riaditeľ

Ing. Zoltán Kassai, PhD.

tel.: 02/20670626
e-mail: kassai@biont.sk

Útvar ekonomiky.

Prijíma objednávky a zabezpečuje fakturáciu výkonov, realizuje styk so štátnymi, finančnými inštitúciami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia. 

Riaditeľ

Ing. Ivan Vereš

tel.: 02/20670734
e-mail: veres@biont.sk

Útvar technicko-prevádzkový.

Riaditeľ

Ing. Andrej Harvančík

tel.: 02/20670654
e-mail: harvancik@biont.sk

Ubytovňa ÚUZ - Kramáre - SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTI

Adrian Lančarič

Tel.: 0902 920 841
e-mail: ubytovna@biont.sk, lancaric@biont.sk

UBYTOVŇA ÚUZ - KRAMÁRE - REFERENT SPRÁVY

Jana Hrušková

tel.: 0902 944 824
e-mail: hruskova@biont.sk