Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Verejné obstarávania

Spoločnosť BIONT, a.s. je verejným obstarávateľom v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6, odsek (1), písm. f).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa opodstatnených požiadaviek spoločnosti, ktoré zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými oddeleniami. Spoločnosť zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.