Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Obchodné verejné súťaže spoločnosti

Prehľad obchodných verejných súťaží vyhlásených spoločnosťou BIONT, a.s., podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

« 1 » 1 záznam
Číslo
Dátum vyhlásenia
Určenie obchodnej verejnej súťaže
Stav
Dokumenty
2017/03 21.12.2017 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Kvapalinový chromatograf (HPLC) s príslušenstvom“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. ukončená

BIONT_OVS_HPLC_vyzva_201712.pdf

BIONT_OVS_HPLC_podmienky sutaze_201712.pdf

« 1 » 1 záznam