Dobrá správa pre pacientov s onkologickým ochorením

29. mája 2017/0/3
Home / Aktuality / Napísali o nás / Dobrá správa pre pacientov s onkologickým ochorením

Dobrá správa pre pacientov s onkologickým ochorením

 

Dobrá správa pre pacientov s onkologickým ochorením mozgu a miechy prichádza od spoločnosti BIONT, a.s. Súvisí s ocenením ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2016, ktoré spoločnosť získala za svetovo unikátnu technologickú inováciu v oblasti výroby rádiofarmák. Je výsledkom vlastného dlhodobého vývoja a bola úspešne zavedená do praxe koncom minulého roka.Spoločnosť BIONT, ktorá realizovala vlastný výskum je príkladom úspešného spojenia cieleného vedeckého výskumu, výroby a klinickej praxe. Vzdelávanie, vývojovú a inovačnú činnosť  podporuje aj  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, majoritný akcionár spoločnosti BIONT.
Ocenenie  z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca slávnostne prevzal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Martin Kabát, a to na výstavisku Agrokomplex  Nitra, kde sa koná Medzinárodný strojársky veľtrh.

 „Inovácia vyvinutá v našom zariadení, ktoré ako jediné na Slovensku vyrába rádiofarmaká, nám dáva technickú možnosť podstatne zvýšiť počet diagnostikovaných pacientov. Vďaka tejto inovácii sme schopní pokryť až trojnásobný počet PET vyšetrení rádiofarmakom metionín z jednej výroby. Zároveň sa zvýšila kvalita produktu a poklesla spotreba výrobných vstupov.

Spomínanou technologickou inováciou je novovyvinutý vysokoprodukčný terč pre prípravu metánu značeného uhlíkom 11 (C-11). Používa sa vo výrobe rádiofarmák, určených pre diagnostiku onkologických ochorení mozgu a miechy.“, hovorí Martin Kabát.

Člen predstavenstva BIONT, a.s. Peter Kováč, zodpovedný za vývoj a inovácie upresňuje: „Uhlík C-11 je veľmi krátko žijúci rádionuklid, preto s ním musíme pracovať extrémne rýchlo. Naša technológia skracuje výrobný postup, čím dosahujeme vyššiu efektívnosť.

Pavol Povinec, primár PET centra spoločnosti BIONT, a.s., vysvetľuje prínos pre pacienta: „Jedinečnosť pozitrónovej emisnej tomografie (PET) s C-11 metionínom umožňuje bližšie špecifikovať povahu zmien a správanie nádorových tkanív. Je to dôležité preto, že na rozdiel od bežne používaného MR vyšetrenia, vieme bližšie zhodnotiť, ktoré bunky sú najagresívnejšie, čo je rozhodujúce pre ďalšiu liečbu a prognózu pacienta.  Na základe získanej informácie vieme povedať, z ktorej časti nádoru treba zobrať vzorku na patologické vyšetrenie.

Vyšetrujeme aj pacientov po liečbe. MR diagnostika zvyčajne totiž nie je schopná spoľahlivo posúdiť zmeny spůsobené rádioterapiou. Naša metóda odlíši, či sa znovu objavili nádorové bunky a tak zavčasu odhalí  recidívu ochorenia.“

Spoločnosť BIONT, a.s, sa dlhodobo zaoberá využitím iónových technológií pri výrobe rádiofarmák a diagnostike v lekárskom odbore nukleárna medicína. Vínimočnosť spoločnosti spočíva v tom, že ako jediná na Slovensku je vybavená cyklotrónom – zariadením na urýchľovanie nabitých častíc pomocou vysokofrekvenčného elektrického poľa. Vďaka tomu pracuje v diagnostike s mnohými látkami, ktoré musia byť použité priamo v mieste výroby. Takto má slovenský pacient  prístup k diagnostike, za ktorou by inak musel cestovať do zahraničia.