Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

Je pacient diabetik? Ak áno, ako je liečený (diéta, PAD, inz.)? *

Alergia na lieky, kontrastné látky alebo potraviny (uveďte aké) *

Označením lekár prehlasuje, že pacienta vyšetril a považuje PET/CT vyšetrenie za vhodné a predpokladá jeho prínos pre ďalší osud pacienta a vyšetrenie považuje za neodkladné


Neonkologické indikácie: Odporúčané indikácie

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.