Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Označením lekár prehlasuje, že pacienta vyšetril a považuje PET/CT vyšetrenie za vhodné a predpokladá jeho prínos pre ďalší osud pacienta a vyšetrenie považuje za neodkladné

Táto všeobecná žiadanka slúži pre všetky scintigrafické vyšetrenia, ako sú napr: scintigrafia skeletu, kostnej drene, scintigrafia zápalových lézií (Leukoscint, LeukoScan, ScintImun), lymfoscintigrafia končatín, scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI, diagnostika Parkinsonovej choroby a DLB (DaTSCAN), mapovanie sympatikovej inervácie myokardu s 123I-MIBG, rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA scan), scintigrafia heparu na dif.dg. hemangiómu. Ak to nie je z indikácie jednoznačné, druh požadovaného vyšetrenia uveďte v sekcii „Aká otázka má byť vyšetrením zodpovedaná“.