Očkovacie centrum BIONT, a.s.
Karloveská 63, Bratislava, 842 29

0905 310 161
ockovanie@biont.sk

Očkovacia doba: 8:00 hod. – 15:00 hod.

Očkovacia látka: Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech
Cieľová skupina: najmä deti od 12 rokov, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školských inštitúcií, zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny, osoby registrované na www.korona.gov.sk
Dopravné spojenie: električka č. 4 a č. 9 (zástavka Kútiky),
autobus č. 35 a č. 32
Dotazník, poučenie a písomný informovaný súhlas obdržíte pred očkovaním priamo v našom centre, ul. Karloveská 63, Bratislava (vstup cez autobránu – pešo, parkovanie pred komplexom SMÚ na parkovisku, vstup autom iba telesne znevýhodnení občania)

V prípade očkovania detí od 5 do 18 rokov je potrebné prísť buď so zákonným zástupcom alebo v sprievode dospelej osoby s úradne overeným písomným súhlasom zákonného zástupcu s očkovaním dieťaťa

Termíny očkovania detí od 5 rokov do 11 rokov sú:
17.1., 18.1., 19.1., 25.1., 26.1., 28.1.

O nás

BIONT, a.s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.

PRE PACIENTOVPRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Ocenenia

gmp ISO9001  

Partneri

zpvvo

omniveda

„Technológie pre život“

BIONT, a. s. je popredný výrobca PET rádiofarmák. 
Počas krátkej doby od svojho založenia (2005) sa spoločnosť zaradila medzi popredných výrobcov PET rádiofarmák ako aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná licenčná výroba rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (FDG) a od roku 2006 BIONT dodáva FDG všetkým slovenským PET centrám. V r. 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák aj do zahraničia. Samozrejmosťou je dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe a certifikovaný Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

HISTÓRIA

Príprava na vyšetrenie

Priebeh vyšetrenia

História spoločnosti

Ubytovanie

Referencie

rádiofarmakum „biontFDG“

BIONT, a.s je zmluvným výrobcom FDG pre spoločnosti Radiomedic, s.r.o. Řež, ČR a BSM Diagnostica GmbH, Wien, Rakúsko. Vlastný produkt spoločnosti –rádiofarmakum „biontFDG“ je registrované už v šiestich štátoch Európskej únie. Od r. 2012 ho v licencii vyrába spoločnosť Eczacıbaşı-Monrol v Rumunsku a stavia ďalšie výrobne v Bulharsku a Poľsku. Okrem štandardného PET/CT vyšetrenia pomocou FDG poskytuje BIONT vyšetrenie pomocou 11C-Metionínu a rozširuje výrobu aj o ďalšie PET rádiofarmaká.

VÝROBA A PARTNERI
“Medicus curat, natura sanat”

Lekár lieči, príroda uzdravuje

Z bezpečnostných dôvodov je v našej budove nainštalovaný nový kamerový systém (CCTV-uzavretý televízny okruh), ktorý monitoruje všetky vchody/východy z budovy. Monitorovaný priestor (GDPR) je označený tabuľkou s informáciou o prevádzkovateľovi a správcovi systému. Kamerový záznam sa uchováva 14 dní a na 15 deň bude odstránený zo záznamového zariadenia. V prípade dohľadania záznamov, alebo živého náhľadu kontaktujte priamo tech@biont.sk